Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
6. Ostu-müügilepingust taganemine
6.1. Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o. olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.14. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 2 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teabe saamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.
6.2. Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu ning sõltuvalt Kaubast lisades Müüja vastava palve korral avaldusele ka Kauba ja Kauba pakendi foto. "Kohviabi" jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast. Et taganemise põhjuseks võib olla tehniline põhjus, milles Ostja ei pruugi omada erialast pädevust, siis peab Ostja taganemisavalduses märkima ka taganemise põhjuse kirjelduse, et aidata selliselt Müüjal Ostjat nõustada ja võimalikust Kauba käsitlematusest tingitud probleemi lahendada. Juhul kui seejärel ei õnnestu Müüjal Ostjat rahuldavalt probleemi lahendada, on Ostjal õigus kaup tagastada. 
6.3. Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevat Kaupa on kasutatud.
6.4. Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest Ostjale tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7. või kui käesolev Tingimus rakendub p 3.3. tõttu.
6.5. Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, juhindub Müüja mõistliku kasutuse põhimõttest. Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.
6.6. Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10€ ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule. Müüjal on sellest lähtuvalt õigus Ostja poolt tagastatava Kauba transpordikulu jätta kuni 10€ ulatuses Ostja kanda, jättes vastavas ulatuses Ostja kantud tagastamiskulud Ostjale hüvitamata.
6.7. Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
6.8. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätetstatud juhul, s.o. olukorras, kus tehnilise vea tõttu on "Kohviabi"`s pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga.
6.9. Juhul kui peale Kauba tagastamist ilmneb, et Kaup vastab Tingimuste p-s 6.3. ja/või ei vasta Tingimuste p-des 6.5., 6.7. toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.
6.10. Ostja nõustub võimalusega, et Tingimuste p-i 6. kuritarvitamisel Müüja keeldub teda edaspidi teenindamast.
6.11. Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, mille Ostja on käest- kätte vastu võtnud.